วิธีการติดตั้ง และ ใช้งาน letsencrypt บน Kubernetes

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. Kubernetes cluster
 2. kubectl
 3. helm

บทความนี้ เราใช้ helm ติดตั้ง cert-manager โดยพิมพ์คำสั่ง

kubectl apply -f https://github.com/jetstack/cert-manager/releases/latest/download/cert-manager.yaml

หลังจากติดตั้งเรียบร้อย ก่อนอื่นเรามาลองเช็ค pod กันก่อน โดยพิมพ์คำสั่ง

kubectl get pod -n=cert-manager

*จากที่เราสั่ง apply ไปจะถูกสร้างใน namespace cert-manager

จะได้หน้าตาประมาณนี้ขั้นตอนต่อมาเราจะมาสร้าง Issuer  

Issuer แบ่งเป็น 2 แบบ

 • ClusterIssuer ใช้งานได้ในทุกๆ namespace
 • Issuer ใช้งานได้ภายใน namespace ที่สร้าง
😊
Issuer is a namespaced resource allowing you to use different CAs in each namespace, a ClusterIssuer is used to issue certificates in any namespace 

เราจะมาสร้าง แบบ  Issuer ใช้งานได้ภายใน namespace ที่สร้าง สร้างไฟล์ issuer.yaml

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Issuer
metadata:
 name: letsencrypt-prod
spec:
 acme:
  server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
  email: {email_address}
  privateKeySecretRef:
   name: letsencrypt-prod
  solvers:
   - http01:
     ingress:
      class: nginx

หลังจากสร้างไฟล์เรียบร้อย เราจะมา apply โดยพิมพ์คำสั่ง

kubectl apply -f issuer.yaml

ลองเช็ค Issuer โดยพิมพ์คำสั่ง

kubectl get issuer

เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว ต่อมาไปดูวิธีการนำไปใช้งานกันเตรียม Ingress ของเราที่ต้องการตัวอย่าง

ingress:
 enabled: true
 annotations:
  cert-manager.io/issuer: letsencrypt-prod
  kubernetes.io/ingress.class: nginx
 hosts:
  - host: {domain}
   paths:
    - path: /
     pathType: ImplementationSpecific
 tls: # []
  - secretName: {name}
   hosts:
    - {domain}

สั่ง apply project ของเราอีกทีเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

วิธีถอนการติดตั้ง

ถ้าต้องการลบ cert-manager

kubectl delete -f https://github.com/jetstack/cert-manager/releases/latest/download/cert-manager.yaml

ถ้าต้องการลบ Issuer โดยพิมพ์คำสั่ง

kubectl delete issuer letsencrypt-prod